Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

I. Správcom osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je: Sunvibe s.r.o., so sídlom Schubertova 22A, 93701 Želiezovce, Slovenské republika, IČO: 50715755, DIČ: 2120433260, zapísané v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre pod spisovou značkou 42529/N (ďalej len "Správca"). Kontakt na Správcu: tel.: +421 907 036 495, email: info@sunvibe.eu

II. Správca bude spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo. (Ďalej len "osobné údaje"). Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

III. Osobné údaje je nutné spracovať za účelom:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielania obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít (používame google analytics a remarketing, PPC, Facebook pixel)

IV. Osobné údaje budú Správcom spracované a uschované po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie vyššie uvedených účelov, avšak nie dlhšie ako po dobu piatich (5) rokov.

V. Spracované budú iba osobné údaje, ktoré Správcovi oznámite alebo ktoré Správca získa prostredníctvom poskytovania služieb z týchto zdrojov: www.sunvibe.eu, www.posvatnekakao.sk, www.posvatnekakao.cz, facebook, instagram, messenger.

VI. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje však môžu byť spracovávané:

 • poskytovateľom softvéru websupport.sk 
 • účtovníctvo zabezpečuje AR-Ha, spol. s r.o., Banská Bystrica, Rudohorská 33, PSČ 974 11
 • email marketing zaisťuje Ecomail.cz s.r.o., Na Zderaze 15, 120 00 Nové Město

VII. Údaje, ktoré nám na uvedené účely poskytnete, prípadne ktoré získame v priebehu poskytovania služieb, budú uložené v zabezpečenej databáze, ku ktorej majú prístup iba:

 • Správca,
 • poskytovateľ softvéru websupport.sk
 • Vami určené osoby, ktorým udelíte písomný súhlas a tento písomný súhlas odovzdáte zamestnancovi Správcu

VIII. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

IX. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

X. Máte právo požadovať od Správcu prístup k osobným údajom a k informáciám o prijatých opatreniach a ďalším informáciám o ich spracovaní v súlade čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä: účelu spracovania; kategórii dotknutých osobných údajov; príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené; plánovanú dobu, počas ktorej budú osobné údaje uložené; všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás ako subjektov údajov; skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Ďalej máte právo požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov; právo obmedziť spracovanie osobných údajov; právo na prenosnosť údajov. Máte právo namietať proti spracovaniu. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa na správcu obráťte prostredníctvom telefónu: +421 907 036 495, emailu: info@sunvibe.eu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade, že dáte informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov (informovaný súhlas Vám poskytneme), máte právo vziať súhlas kedykoľvek späť. V prípade, že chcete vziať súhlas späť alebo chcete Správcu kontaktovať z iného dôvodu, prosím kontaktuje Správcu na tel.:+421 907 036 495, prípadne emailom: info@sunvibe.eu. Z mailing listu sa môžete odhlásiť kliknutím na "unsubscribe".

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Naše webové stránky využívajú technológiu retargeting prevádzkovanú externými reklamnými systémami. Technológia nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Google Ireland Limited.