Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti  Sunvibe s.r.o., so sídlom Schubertova 22A, 93701 Želiezovce, Slovenské republika, IČO: 50715755, DIČ: 2120433260, zapísané v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre pod spisovou značkou 42529/N (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a fyzickou osobou v postavení spotrebiteľa či podnikajúcou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.sunvibe.eu (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 2. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak rokuje. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že je v zmluvnom vzťahu s predávajúcim považovaný za podnikateľa.
 3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. 10.Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci garantuje výšku ceny uvedenú v ponuke. Ak je u tovaru uvedená zľava, platí cena vrátane tejto zľavy len po dobu jej zverejnenia. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje obstarať a odovzdať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť za tovar predávajúcemu kúpnu cenu zverejnenú na webových stránkach spôsobom a za podmienok ďalej stanovených týmito obchodnými podmienkami.
 3. Kupujúci objednáva tovar priamo na webových stránkach prostredníctvom špeciálneho formulára. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka  webového rozhrania obchodu);
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru;
  • požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;  
  • nákladoch spojených s dodaním tovaru  (ďalej spoločne len ako "objednávka").
 1. Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje vyžadované formulárom pre vytvorenie objednávky pravdivo. Objednávka sa uskutoční potvrdením funkcie "objednávka s povinnosťou platby", pričom odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzujú prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú. 
 2. Predávajúci spravidla najneskôr do jedného pracovného dňa od doručenia objednávky potvrdí kupujúcemu jej prijatie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
 3. Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v súvislosti s tovarom navrhovaným na predaj predávajúcim. Týmto nie je dotknutá možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 4. Kupujúci má právo objednávku, už odoslanú predávajúcemu, bez udania dôvodu vziať späť (stornovať), a to v lehote jednej (1) hodiny od jej zadania do systému - a to písomne na email info@sunvibe.eu (žiadosť o storno musí vždy obsahovať číslo objednávky).
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 7. Objednaný tovar je kupujúcemu zasielaný prostredníctvom dopravcov. Cena za dopravu a balné je účtovaná spolu s kúpnou cenou tovaru. Výška poštovného (prepravného) je zverejnená na webovom rozhraní a kupujúci je o nej informovaný tiež pri zadávaní objednávky do systému. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tovar je možné dodať do všetkých krajín EÚ.
 8. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú trvalo zverejnené na stránkach predávajúceho, kupujúci je povinný sa s nimi pred odoslaním objednávky zoznámiť. Reklamačný poriadok je Prílohou č.1 v týchto obchodných podmienkach a je ich neoddeliteľnou súčasťou. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok budú kupujúcemu zaslané spolu s e-mailom potvrdzujúcim objednávku.
 9. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
 10. Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v kúpnej zmluve, okrem prípadu, kedy tento tovar nie je skladom.
 11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Bankový prevod - Platba celkovej ceny je zaplatená kupujúcim pred dodaním tovaru prostredníctvom bežného bezhotovostného prevodu. Číslo účtu a variabilný symbol je zobrazený na konci objednávkového procesu a zároveň preposlaný na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke.
 2. Platobná karta online - Na spracovanie objednávky (tj na odoslanie tovaru kupujúcemu) dochádza až po pripísaní zodpovedajúcej čiastky na účet predávajúceho.
 3. Celkovú cenu objednávky je možné zaplatiť kupujúcim pred dodaním tovaru prostredníctvom bezhotovostného prevodu za použitia platobnej/kreditnej karty. Kupujúci je pri realizácii objednávky presmerovaný na platobnú bránu a ďalej postupuje podľa zobrazených pokynov. Pre túto platbu platia podmienky pre tento prípad stanovené bankou kupujúceho. Sprostredkovateľom bankových prevodov je platobná brána Comgate.
 4. Prenos dát je v rámci celej transakcie zabezpečený protokolom SSL (Secure Societ Layer) a 3D Secure riešením. Všetky údaje sú teda spracovávané priamo na serveroch platobnej brány, čím je zaručená ich úplná bezpečnosť.
 5. Akceptujeme platby kartami: VISA, MasterCard, Diners Club Internacional, Maestro. Predávajúci je do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Využitie ZĽAVOVÝCH KÓDOV

 1. Pri nákupe je možné využiť určené zľavové kódy.
 2. Cena nákupu musí byť vyššia ako hodnota uplatňovanej zľavy.

V. MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), nie je možné okrem iného odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, a poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. V. 32. či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením  § 7 odst. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to v lehote štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom berie na vedomie, že je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy iba:
  • do doby prevzatia tovaru kupujúcim - v takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na bankový účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).
  • ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.
 1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom berie súčasne na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadom tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád. 
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcom článku. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár, ktorý je Prílohou č. 2 a je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy musí prebehnúť preukázateľným spôsobom písomne dátovou správou (emailom) na adresu info@sunvibe.eu, alebo poštou na adresu Sunvibe s.r.o., Schubertova 22A, 93701 Želiezovce. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu bez zbytočného odkladu v písomnej podobe potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy a bude kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia ďalšieho postupu.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V. 33. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.
 4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V. 33. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho. Spotrebiteľ má nárok iba na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné v najnižšej ponúkanej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy). Vrátenie prebehne do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny..
 7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi ( najmä ustanoveniami § 612 až 627 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník).
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 3. Záručná doba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 
 4. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
 6. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 8. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.
 9. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 10. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok.

VII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
 3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
 5. Prípadné spory medzi kupujúcim ako spotrebiteľom a predávajúcim možno riešiť cestou mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej internetové stránky sú umiestnené na adrese www.soi.sk alebo je možné využiť platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 6. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR).
 2. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v Prílohe č.3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

IX. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 1. Uzatvorením zmluvy dáva kupujúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení týkajúcich sa ponuky výrobkov a služieb predávajúceho na elektronickú adresu získanú od kupujúceho pri nákupe výrobkov či pri registrácii. Na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci vysloviť nesúhlas so zasielaním týchto obchodných oznámení. Ďalej je možné zasielanie obchodných oznámení editovať v rámci užívateľského účtu alebo kedykoľvek prostredníctvom hypertextového odkazu dostupného v jednotlivých zaslaných obchodných oznámeniach.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním Cookies na jeho počítač. Informácie o Cookies nájde kupujúci na webovej stránke. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

X. DORUČOVANIE

 1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či objednávke.

XII. HODNOTENIE PRODUKTOV - ZÁKAZNÍCKE RECENZIE PRODUKTOV

 1. Produkty môžu hodnotiť iba registrovaní zákazníci.
 2. Hodnotenia sú interne spárované s menom a priezviskom zákazníka (pokiaľ ho v hodnotení uviedol), dátumom a časom hodnotenia a jeho IP adresou (tieto údaje nikto iný okrem administrátora eshopu nevidí - viď GDPR)  
 3. Hodnotiť je možné len hviezdičkami (1 - najmenšia spokojnosť, 5 - najväčšia spokojnosť s produktom) a môže (ale nemusí) pridať aj slovný komentár.  
 4. Hodnotenie pomocou hviezdičiek sa prepočítava automaticky a výsledok je jeho aritmetickým priemerom.  
 5. Hodnotenie a komentár (recenzia) vyžadujú autorizáciu a schválenie administrátora eshopu, potom sú zverejnené pri produkte.  
 6. Hodnotenie produktov nie je možné interne premazávať, nie je možné meniť počet hviezdičiek ani komentáre.  
 7. Hodnotenia sú u daných produktov v záložke HODNOTENIE.  
 8. Ktoré hodnotenia nezverejňujeme?      
  • Hodnotenie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušuje právne predpisy Slovenskej republiky.  
  • Obsahuje údaje o identite hodnotiaceho (napr. telefón).  
  • Obsahuje URL odkazy alebo e-mailovú adresu.  
  • Obsahuje urážky, nadávky, alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právné vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji  tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné strany si pre právny vzťah obsahujúci medzinárodný prvok dojednávajú slovenské rozhodné právo s tým, že ak so zmluvnou stranou spotrebiteľ, rozhodné právo pre práva a povinnosti bude stanovené na základe príslušných ustanovení kolíznych noriem.
 4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Kontaktné údaje predávajúceho: info@sunvibe.eu, Tel: +421 907 036 495
 7. Platnosť týchto obchodných podmienok je od 1. mája 2023 do vydania ich novej verzie.